Decor

مدیریت پیمان

شرکت عمرانی در تهران

یکی از انواع روش های اجرای پروژه پیمانکاری است که در آن کارفرما، یک شرکت یا یک شخص را تعیین می کند تا مدیریت اجرای پروژه را بر عهده بگیرد. بنابراین تعیین روش های اجرای پروژه و استخدام نیروها بر عهده پیمانکار است.

در این روش پیمانکار یا شخص، بابت مدیریت پروژه درصدی از هزینه های انجام شده را دریافت می کند . این هزینه ها معمولاً شامل هزینه تهیه موارد قرارداد و هزینه اجرا می باشد ولی قبل ازهزینه های صورت گرفته باید توافق طرفین درنظر گرفته شود ، این پیمان به سود طرفین می باشد چون کارفرما هیچ هزینه اضافی به واسطه های اجرایی پرداخت نمی کند فقط هزینه موارد لازم در قرارداد ، مدیریت طرح، نیروی انسانی و ماشینی که با مدیریت مدیر پیمان انجام شده است مستقیم به پیمانکاران جزء پرداخت می نماید، بنابراین در هزینه پیمان صرفه جویی می شود.

برای اطلاع از خدمات مدیریت پیمان باروچین، با ما تماس بگیرید.

از طرفی دیگر پیمانکار هزینه ای بابت اجرا پرداخت نمی کند و تعهدات را بر عهده نمی گیرد و فقط به خاطر تخصص در مدیریت سودی به صورت درصدی از کل هزینه ها دریافت می دارد.سرعت و کیفیت ساخت پروژه در این روش نسبت به دیگر روش ها بالاتر است.

مدیریت پیمان

شرکت عمرانی در تهران

کی از انواع روش های اجرای پروژه پیمانکاری است که در آن کارفرما، یک شرکت یا یک شخص را تعیین می کند تا مدیریت اجرای پروژه را بر عهده بگیرد. بنابراین تعیین روش های اجرای پروژه و استخدام نیروها بر عهده پیمانکار است.

در این روش پیمانکار یا شخص، بابت مدیریت پروژه درصدی از هزینه های انجام شده را دریافت می می کند . این هزینه ها معمولاً شامل هزینه تهیه موارد قرارداد و هزینه اجرا می باشد ولی قبل ازهزینه های صورت گرفته باید توافق طرفین درنظر گرفته شود ، این پیمان به سود طرفین می باشد چون کارفرما هیچ هزینه اضافی به واسطه های اجرایی پرداخت نمی کند فقط هزینه موارد لازم در قرارداد ، مدیریت طرح، نیروی انسانی و ماشینی که با مدیریت مدیر پیمان انجام شده است مستقیم به پیمانکاران جزء پرداخت می نماید، بنابراین در هزینه پیمان صرفه جویی می شود.

از طرفی دیگر پیمانکار هزینه ای بابت اجرا پرداخت نمی کند و تعهدات را بر عهده نمی گیرد و فقط به خاطر تخصص در مدیریت سودی به صورت درصدی از کل هزینه ها دریافت می دارد.سرعت و کیفیت ساخت پروژه در این روش نسبت به دیگر روش ها بالاتر است.

سوالی دارید ؟
با واتس اپ در ارتباط باشید